شرکت دهکده الماس سرخ

مرغوبترین محصولات جنوب خراسان رضوی

بررسی روند تغییرات وزن و تعداد پداژه زعفران در مقادیر و روش های آبیاری

ارزیابی اثر کودهای شیمیایی و آلی بر خصوصیات بنه ی زعفران در تربت حیدریه

بهره گیری از گلبرگ و پرچم زعفران به عنوان ضایعات برای رنگرزی الیاف پشمی و بررسی ثبات های رنگی

مطالعه تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران

اثر عصاره آبی پونه و گلبرگ زعفران بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه گوشتی

ارزیابی عملکرد زعفران در آرایش ها و تراکم های مختلف بوته در شرایط کشت بین درختان سیب در منطقه سمیرم

ارزیابی رشد و عملکرد زعفران تحت تاثیر کمپوست های بستر قارچ

اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم علف های هرز و خصوصیات زعفران و عملکرد زعفران

بررسی عملکرد زعفران در دو روش دیمی و آبی در یک دوره شش ساله در شهرستان خرم آباد

ارزیابی مقایسه کود کلات آهن با بنیان های نانو و میکرو بر عملکرد کمی و تخصیص مواد فتوسنتزی زعفران زراعی

ارزیابی تاثیر نوع و میزان زئولیت طبیعی بر سبز شدن زعفران

پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله ی شبکه ی عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی

ارزيابي کارايي مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی

اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویش و تولید بنه های دختری در زعفران

ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپر جاذب بر خصوصیات و عملکرد زعفران

بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران در واکنش به سطوح کاشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم

بررسی و شناخت مناطق مستعد کشت زعفران به لحاظ میزان بارندگی و سطح رطوبت نسبی در خراسان جنوبی

بررسی و شناخت مناطق مستعد کشت زعفران به لحاظ میزان بارندگی و سطح رطوبت نسبی در خراسان جنوبی