در General

سافرانال زعفران چیست؟

گیاه شناسی و خرید زعفران

زعفران گیاهی است با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر كه دارای برگ های دراز و سبز مانند تره می باشد .

ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشكیل می شود .

این پیازها سخت و مدور و گوشت دار و پوشیده از غشاء های نازك قهوه ای رنگ هستند .

گل زعفران ارغوانی ، منظم و شامل لوله ای دراز است كه به سه گلبرگ و كاسبرگ منتهی می گردد .

زعفران مرغوب قسمت كلاله زعفران یعنی قسمت انتهایی خامه می باشد و میله خامه ،

زعفران درجه دو و نامرغوب را تشكیل می دهد .

 

 

سافرانال زعفران

خرید زعفران

 

سافرانال زعفران یك مایع روغنی فرار می باشد كه در جریان بخار آب دارای لكه زرد روشن می باشد

و در اتانول، متانول و اتر نفت به خوبی حل می گردد.

برای جدا كردن روغن های اتری آن زعفران را با آب مقطر تحت جریان گاز co2 تقطیر  كرده و قسمت تقطیر شده

را با اتر استخراج کرده، سپس اتر را تبخیر میكنند.

روغن حاصل مایع زرد رنگی است كه دارای بوی شدید زعفران می باشد.

این ماده جزء ترپن ها بوده، در مقابل اكسید اسیون بسیار حساس است وباید در شرایطی خاص نگهداری شود.

 

 

سافرانال زعفران

 

ترکیبات معطره 

زعفران دارای بوی قوی معطر می باشد.

عطر زعفران نتیجه ارومای بعضی از روغن های فرار و اسانس مخصوص است که در این ماده موجود می باشد.

سافرانال ماده معطره اصلی زعفران می باشد و حدود ۶۰% از ترکیبات فرار زعفران را تشکیل می دهد

که در زعفران تازه به صورت پیکروکروسین غیر فرار می باشد ولی در اثر حرارت و به مرور زمان تجزیه شده

و آلدئید فرار سافرانال آزاد می گردد.

سافرانال زعفران یک مایع روغنی فرار می باشد که در جریان بخار آب دارای لکه زرد روشن می باشد و در اتانول، متانول و اتر نفت به خوبی حل می گردد.

برای جدا کردن روغن های اتری آن زعفران را با آب مقطر تحت جریان گاز co۲ تقطیر کرده و قسمت تقطیر شده را با اتر استخراج نموده،

سپس اتر را تبخیر مینماید.

روغن حاصل مایع زرد رنگی است که دارای عطر زعفران می باشد.

این ماده جزء ترپن ها بوده، در مقابل اکسید اسیون بسیار حساس است وباید در شرایطی خاص نگهداری گردد.

این پست توصیه می شود

نظرات